Disclaimer

Leesmeters.nl stelt de op deze website getoonde informatie met zorg en aandacht samen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Leesmeters.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Leesmeters.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Leesmeters.nl, die geen eigendom zijn van Leesmeters.nl, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Leesmeters.nl. Hoewel Leesmeters.nl zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Leesmeters.nl worden onderhouden, wordt afgewezen. Leesmeters.nl, de directie, haar medewerkers en/of bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Leesmeters.nl. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, het internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leesmeters.nl. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Leesmeters.nl. Het delen van informatie afkomstig van deze website via sociale media is toegestaan, mits het niet voor commerciƫle doeleinden bestemd is.

Privacyverklaring

Leesmeters.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Cookies

Deze website kan gebruik maken van cookies. Met de informatie verzameld door de cookies wordt een volgend bezoek aan deze site vergemakkelijkt. Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat hij of zij tijdens een volgend bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de website niet ten volle benut kan worden, of dat toegang tot de website wordt ontzegd.